پشت کدوم بهانه باز پنهون کنم هق هقمو

کجای این جنگل شب . پنهون میشی خورشیدکم

پشت کدوم سد سکوت . پر میکشی چکاوکم

چرا به من شک میکنی . من که منم برای تو

لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو

دست کدوم غزل بدم . نبض دل عاشقمو

پشت کدوم بهانه باز پنهون کنم هق هقمو

گریه نمیکنم نرو

 اه نمیکشم بشین

حرف نمیرنم بمون

بغز نمیکنم، ببین

سفر نکن خورشیدکم . ترک نکن منو نرو

نبود نت مرگ منه . راهیه این سفر نشو

نزار که عشق منو تو . اینجا به اخر برسه

بری تو.  مرگ من از . رفتنه تو سر مبرسه

گریه نمیکنم نرو

 اه نمیکشم بشین

حرف نمیرنم بمون

بغز نمیکنم ببین

نوازشم کن ببین . عشق میر یزه از صدام

صدام کن و ببین که باز . اونچه میگن ترانه هام

اگر چه من به چشم تو . کمم، قد یمیم، گمم

اتشفشانه عشقمو . در یا یه پر تلا تمم

گریه نمیکنم نرو

اه نمیکشم بشین

حرف نمیرنم بمون

بغز نمیکنم ببین

/ 0 نظر / 6 بازدید