من که دلی برام نمونده بود

 

من که به تنهایم عادت کرده بودم

پس این شور جدید از چه بود

من که رنگ زندگیم خاکستری بود

پس پاشیدن رنگ سیاه از چه بود

من که نفسهای آخرم بود

پس این تازه نفس از چه بود

من که بقض در گلوم بود

پس هق هق گریه هام از چه بود

من که نگام همیشه به آسمون بود

پس این چشم انتظاریم از چه بود

من که دلی برام نمونده بود

پس این همه درد در دلم از چه بود

تو که از روز اول فکر رفتن تو سرت بود

پس دگر این آمدنت از چه بود

/ 0 نظر / 16 بازدید