کــــاش یـارب کـه نیفتد به کسی ، کـار کسی

در دیـــــاری کـــه در او نیست کسی یــار کسی ----- کــــاش یـارب کـه نیفتد به کسی ، کـار کسی
هــــر کـــس آزار مـــنِ زار پــسنــدیـــــــد ولــــی ----- نـــپــســنـــدیـــــــــد دلِ زار مـــــن آزارِ کسی
آخـــرش مـحـنـت جـــانکـــاه بــه چــــاه انــــدازد ----- هـــــر کـــه چون ماه برافروخت شبِ تارِ کسی
سودش این بس که به هیچش بفروشند چو من ----- هـــــر کــــه بـــاقیمت جـــان بود خریدار کسی
ســـــــود بــازار محبــت هـمــه آه ســرد اســـت ----- تـــــــا نـکــوشیـــد پـس گــرمی بــــازار کسی
غیـــر آزار نـــدیــــدم چــــو گــــرفـــتــــارم دیــــد ----- کـــس مبـــادا چـــو مـــن زار گـــرفتــــار کسی
تـــا شـــدم خـــار تــــو رشکـــم بـــه عزیـزان آید ----- بـــــار الهـــــا ! کـــه عزیـزی نشود خوار کسی
آنــکــــه خـــاطر هــوس عــشق و وفـا دارد از او ----- به هوس هر دو سه روزی است هوادار کسی
لـطــف حـــق یــــار کســی بــــاد که در دوره ما ----- نــــشود یـــار کسـی تــــا نشــــود بـار کسی
گـــر کــســی را نـــفکنــدیم بســر سایه چو گل ----- شـــــکر ایــــزد کـــه نبــودیم به پا خار کسی
شـــهریــارا ســر من زیــــر پـــس کـــاخ ستــــم ----- بـــه کــــه بـــر ســرفتــدم سایه دـیوار کسی

/ 0 نظر / 6 بازدید