کاش معشوقه ز عاشق طلب جان میکرد

من در عشق تو نه فقط دل بلکه هستی ام رو باختم

مرداد 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
11 پست
تیر 88
20 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
9 پست
بهمن 87
12 پست